Tất cả tin tức

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 13: Ước và bội

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 13: Ước và bội   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Ước và bội + Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a. Ví dụ: 18 chia hết cho 6 => ta nói...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Dấu hiệu chia hết cho 9 + Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó chia hết cho 9. Ví ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Dấu hiệu chia hết cho 2 + Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì đều chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết ch...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

23/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nhắc về quan hệ chia hết + Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k + Kí hiệu a...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

23/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính       I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nhắc lại về biểu thức + Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy th...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số       I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: + Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ số mũ. + Quy ước: a0 = 1 Ví dụ: 97 :...

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 5: Phép cộng và phép nhân

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 5: Phép cộng và phép nhân I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tổng và tích hai số tự nhiên          a       +     ...

SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số phần tử của một tập hợp + Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không c...

SỐ HỌC. CHƯƠNG I. Bài 3: Ghi số tự nhiên

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
SỐ HỌC CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 3: Ghi số tự nhiên I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số và chữ số + Với mười chữ số sau, ta ghi được mọi số tự nhiên: + Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba, … chữ số.+ Để ghi số ba trăm mười hai, ta ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: