Toán 7

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số hữu tỉ: + Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ. + Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phâ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ: + Để cộng trừ hai số hữu tỉ x và y, ta làm như sau: Viết x,y dưới dạng hai phân số có mẫu dương. Thực hiện phép cộng trừ ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nhân hai số hữu tỉ: + Tích của hai số hữu tỉ  được xác định như sau:  với bd ≠ 0 + Chú ý: Thu gọn kết quả trong quá trình tính nhân....
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ: + Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x|,...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên: + Lũy thừa bậc n của một số hữu tỷ x, kí hiệu là xn, là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1). + Với ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nhân hai số hữu tỉ: + Tích của hai số hữu tỉ  được xác định như sau:  với bd ≠ 0 + Chú ý: Thu gọn kết quả trong quá trì...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 7: Tỉ lệ thức

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 7: Tỉ lệ thức   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa: + Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:  + Ta viết:  hoặc a : d = c : d + Chú ý: Trong tỉ lệ thức a : b = c : d, các số a, b,...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: + Mở rộng: + Ví dụ: 2. Chú ý: + Khi có dãy tỉ số  ta nói các số a, c, e tỉ lệ với các số b...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số thập phân hữu hạn: + Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 10: Làm tròn số

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 10: Làm tròn số   I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Quy ước làm tròn số: + Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: