UNIT 9: HOME IN THE FUTURE

UNIT 9: HOME IN THE FUTURE

20/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY): 

  STT

  Từ mới

  Phân loại

  Phiên âm

  Định nghĩa

  1

  Earthscraper

  (n)

  /'ɜːθ skreɪpə(r)/

  nhà nhiều tầng dưới lòng đất

  2

  eco-friendly

  (adj)

  /ˌiːkəʊ ˈfrendli/

  thân thiện với môi trường

  3

  megacity

  (n)

  /ˈmeɡəsɪti/

  siêu đô thị

  4

  sea

  (n)

  /siː/

  biển

  5

  smart home

  (n)

  /smɑːt  həʊm /

  nhà thông minh

  6

  underground

  (adv)

  /ˌʌndəˈɡraʊnd/

  dưới đất

  7

  3D printer

  (n)

  /ˌθriː diː ˈprɪntə(r)/

  máy in 3D

  8

  automatic food machine

  (n)

  / ˌɔːtəˈmætɪk fuːd məˈʃiːn/

  máy làm thức ăn tự động

  9

  device

  (n)

  /dɪˈvaɪs/

  thiết bị

  10

  drone

  (n)

  /drəʊn/

  máy bay không người lái

  11

  robot helper

  (n)

  /ˈrəʊbɒt  ˈhelpə(r)/

  người máy giúp việc

  12

  screen

  (n)

  /skriːn/

  màn hình

  13

  smart

  (adj)

  /smɑːt/

  thông minh

  14

  astronaut

  (n)

  /ˈæstrənɔːt/

  phi hành gia

  15

  Earth

  (n)

  /ɜːθ/

  Trái Đất

  16

  float

  (v)

  /fləʊt/

  trôi, nổi

  17

  gravity

  (n)

  /ˈɡrævəti/

  trọng lực

  18

  lock

  (v)

  /lɒk/

  khóa lại

  19

  Moon

  (n)

  /muːn/

  Mặt trăng

  20

  space station

  (n)

  /ˈspeɪs steɪʃn/

  trạm không gian

  21

  spacesuit

  (n)

  /ˈspeɪssuːt/

  bộ quần áo vũ trụ

   

  II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS)

  1. Thì tương lai đơn - The Future Simple

  a. Cách dùng

  - Diễn tả một quyết định hay một ý định nhất thời nảy ra ở thời điểm nói. Có từ tín hiệu chỉ thời gian trong tương lai

  - Diễn đạt một dự đoán không có căn cứ

  - Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

  b. Công thức thì tương lai đơn

  (+) S + will/shall + V-inf

  Ví dụ: I will buy a pink cake tomorrow.

  (-) S + will/shall + not + V-inf

  Ví dụ: I won’t come your birthday party tomorrow.

  (?) Will/Shall + S + V-inf ?

  Ví dụ: Will you visit your grandparents tomorrow?

  c. Dấu hiện nhận biết

  In + (thời gian): trong bao lâu (in 5 minutes: trong 5 phút)

  Tomorrow: ngày mai

  Next day/ next week/ next month/ next year: ngày tới, tuần tới, tháng tới, năm tới.

  Soon: sớm thôi

   

  2. Từ chỉ số lượng bất định - Indefinite quantifiers

  a. A lot of - lots of (nhiều): dùng trong câu xác định với cả danh từ đếm được và không đếm được. Thường dùng trong câu khẳng định.

  Ex: We need a lot of/ lots of pens and pencils.

   

  b.  Many (nhiều): được dùng ở câu phủ định và nghi vấn.

  Many: đứng trước danh từ đếm được, số nhiều.

  Ex: Hoa doesn't have many friends in Ha Noi.

  Do you have many English books?

   

  c. A few (một ít): thường đi với danh từ đếm được số nhiều và có thể được dịch là "một vài"

  Ex: I need to buy a few eggs.

   

  d. Some (một vài): dùng được với cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được, vì thế nó có thể được dịch là "một ít, một vài" .

  Ex: She is holding some flowers.

   

  III. Bài tập áp dụng (Exercise) 

  Bài 1: Hoàn thành những câu sau đây bằng cách chia động từ ở thì tương lai đơn (will hoặc tobe going to)

  1. When we get home, we ___________ (have) dinner.
  2. I know they ___________ (feel) very happy if they win the match.
  3. They’ve already decided on their next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Norway.
  4. She thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.
  5. “What are your plans for this evening?” I ________ (meet) my friends and then go to a birthday party.
  6. If you revise for the exam, I’m sure you ________ (get) a good result.
  7. The weather forecast is good for the next few days. It _________ (be) very sunny.
  8. I can’t come on the march tomorrow. I ___________ (look after) my cousins.
  9. In the future, I think humans ___________ (wipe out) many different species.
  10. He is buying some butter and eggs because he _________ (make) a cake later.
  11. This homework is very easy. I know we __________ (do) it very quickly.
  12. In five years time, I _____________ (be) at university.
  13. She wants to get her mum a birthday present. But she _____________ (not buy) it today.
  14. Their suitcases are packed. They ______________ (go) on holiday.
  15. If we go to Paris, we ____________ (take) lots of pictures.
  16. My brother thinks it ______________ (snow) tomorrow.
  17. It’s very late! Hurry up or we ___________ (be) late for work.
  18. Look at that boy at the top of that tree! He ___________ (fall).
  19. When we go home, we ____________ (watch) TV. We don’t want to miss our favourite program.
  20. I’m sure they ___________ (lose) the match.

  Bài 2: Fill in the blanks with: much/ many/ few/ little/ most.

  1. She isn’t very popular. She has _________ friends.

  2. Ann is very busy these days. She has _________ free time.

  3. Did you take __________ photographs when you were on holiday?

  4. I’m not very busy today. I haven’t got _________ to do.

  5. This is very modern city. There are__________ old buildings.

  6. The weather has been very dry recently. We’ve had ___________ rain.

  7. ____________ English learners is becoming greater and greater.

  8. ____________ people have applied for the job.

  9. Did it cost ____________ to repair the car?

  10. _____________ of my friends live in HCM city

   

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  StudyCare Education

  The more we care - The more you succeed

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

  MST 0313301968

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

  ☎ Điện thoại: (028).353.66566

  📱 Zalo: 098.353.1175

  📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

  📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

  🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

  🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: