UNIT 9: English in the World

UNIT 9: English in the World

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

tour guide

(n)

/tʊə(r)/ /ɡaɪd/

hướng dẫn viên du lịch

2

stadium

(n)

/ˈsteɪdiəm/

sân vận động

3

flight

(n)

/flaɪt/

chuyến bay

4

historic

(adj)

/hɪˈstɒrɪk/

nổi tiếng hoặc quan trọng trong lịch sử

5

jog

(n)

/dʒɒɡ/

sự chạy chậm

6

ferry

(n)

/ˈferi/

phà

7

imperial city

(NP)

/ɪmˈpɪəriəl/ /ˈsɪti/

cố đô Huế

8

souvenirs

(n)

/ˌsuːvəˈnɪə(r)/

đồ lưu niệm

9

sightseeing

(n)

/ˈsaɪtsiːɪŋ/

sự tham quan

10

swimsuit

(n)

/ˈswɪmsuːt/

đồ bơi

11

postcards

(n)

/ˈpəʊstkɑːd/

bưu thiếp

12

photos

(v)

/ˈfəʊtəʊ/

ảnh

13

beach

(n)

/biːtʃ/

bãi biển

14

aquarium

(n)

/əˈkweəriəm/

thủy cung

15

nervous

(adj)

/ˈnɜːvəs/

lo lắng

16

hockey

(v)

/ˈhɒki/

khúc côn cầu

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1.  Articles:

- We use the zero articles  (mạ o từ rỗng) with the names of streets, parks, lakes, rivers, beaches, towns, cities, islands, and most countries. (Chúng ta sử dụng mạo từ rỗng với tên đường, công viên viên, hồ. sống. bãi biển, thị trấn, thành phố, đảo và đa số các quốc gia.)

There are lots of department stores on Fifth Avenue.

They’re visiting Hanoi, Huế, and Đà Nẵng in Vietnam.

He likes to jog in Hyde Park

- We use the with some countries: the United States of America, the United Kingdom, the Netherlands, the Philippines,  the United Arab Emirates, the Czech Republic.

- We use the with famous buildings, museums, most hotels, and restaurants: the Empire State Building, the house of Parliament, the Rilz Hotel, the White house, the Lourve Museum.

2. Past Simple with Irregular verbs:

Some verbs are irregular. Their Past Simple forms do not end with -ed.

Yesterday, I bought some souvenirs. (buy – bought)

The past form of be is  was for I, he, she, it and were for you, we and they.

He  was in Central Park last night.

Were you in Sydney yesterday?

To know the past forms of irregular verbs, you have to learn them. Here is a list of some common irregular verbs. (Để biết các dạng động từ bất quy tắc trong quá khứ, bạn phải học chúng. Dưới đây là danh sách một số động từ bất quy tắc phổ biến.)

- We use like + noun to say that two things are similar. (Chúng ta sử dụng like + noun để nói về 2 thứ tương tự nhau.)

go – went   take – took  wear – wore    sell – sold

eat – ate     see – saw    meet –  met     lose - lost

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1:Match the words with definition. Listen and repeat:

Exercise 2: Read Jane’s email to her friend. Where is Jane?

Exercise 3: Write sentences using the prompts:

1. I / visiting / Sydney Opera House.

-> ______________________________________________________.

2. he / staying / next to / Hyde Park.

-> ______________________________________________________.

3. we / going to / United Kingdom.

-> ______________________________________________________.

4. my parents / visiting / Louvre Museum.

-> ______________________________________________________.

5. Empire State Building / in / New York City.

-> ______________________________________________________.

6. I / going to eat fish and chips / Bondi Beach.

-> ______________________________________________________.

Exercise 4: Fill in the blanks using the or  (zero article):

Exercise 5: Fill in the blanks with the correct form of the verbs in the box:

 

be   take    see     go    wear

 

 

 

1. Last week, we _____________ in Washington, D.C.

2. We ___________ the Sydney Opera House.

3. I __________ to the White House.

4. She ____________ a lot of photos.

5. She _____________ her swimsuit on the beach.

Exercise 6: Fill inthe blanks with the correct Past Simple form of the verbs:

Exercise 7: Read e postcard. Which country is An visiting

Exercise 8: Read about writing postcards. Then, read An’s postcard again and circle the examples she uses for each point in the Writing Skill box.

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: