UNIT 7: Transportation

UNIT 7: Transportation

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

boarding pass

(n)

/ˈbɔːdɪŋ//pɑːs/

thẻ lên máy bay

2

passport

(n)

/ˈpɑːspɔːt/

hộ chiếu

3

customs

(n)

/ˈkʌstəm/

hải quan

4

baggage claim

(n)

/ˈbæɡɪdʒ/ /kleɪm/

nhận hành lý

5

suitcase

(n)

/ˈsuːtkeɪs/

va li

6

backpack

(n)

/ˈbækpæk/

ba lo

7

luggage

(n)

/ˈlʌɡɪdʒ/

hành lý

8

transportation

(n)

/ˌtrænspɔːˈteɪʃn/

vận tải

9

eco - friendly

(adj)

/ˌiːkəʊ ˈfrendli/

thân thiện với môi trường

10

comfortable

(adj)

/ˈkʌmftəbl/

thoải mái

11

convenient

(adj)

/kənˈviːniənt/

tính thuận tiện

12

public

(n)

/ˈpʌblɪk/

công cộng

13

ticket

(n)

/ˈtɪkɪt/

14

reliable

(adj)

/rɪˈlaɪəbl/

đáng tin cậy

15

subway

(n)

/ˈsʌbweɪ/

xe điện ngầm

16

electronic

(adv)

/ɪˌlekˈtrɒnɪk/

điện

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Ordering adjectives:

- We put adjectives in the order of size, age, color in our sentences. (Chúng ta đặt tính từ theo thứ tự kích thước, tuổi tác, màu sắc trong câu của chúng ta)

Mine is a small new yellow backpack.

2. Possessive Pronouns:

- We use possessive pronouns (mine, yours, his, hers, ours, their) to talk about what we own and what belongs to us. (Chúng ta sử dụng các đại từ sở hữu – mine, yours, his, hers, ours, theirs) để nói về những gì chúng ta sở hữu và những gì thuộc về chúng ta.)

- We can use them instead of a possessive adjective + noun (when it’s clear what we’re talking about) Chúng ta có thể sủ dụng them thay vì một tính từ sở hữu + danh từ (khi nó rõ ràng những gì chúng ta đang nói về)

Is that blue backpack yours?

My bag pack is red. ->Mine is red.

Whose passports are these?

They’re our passports. ->They’re ours.

Is this her backpack?

No, her backpack is dark brown.

->No, hers is dark brown.

 I woke up early. I missed the bus.

E.g: I woke up early. However, I missed the bus.

        Although I woke up early, I missed the bus.

We often use “however” and “although” when we write, but not when speaking with friends. Using conjunctions when we write helps the readers understand our ideas easily. (Chúng ta thường sử dụng “however” và “although” khi chúng ta viết, những không phải khi nói chuyện với bạn bè. Sử dụng các liên từ khi chúng ta viết giúp người đọc hiểu ý của chúng ta một cách dễ dàng.)

3. “(not) as … as…”

- We can compare things using not as … as … if they are different or as … as … if they are the same.

The subway is as fast as the train.

The bus isn’t as convenient as the subway.

Trains are as comfortable as taxis.

Train tickets aren’t as expensive as plane tickets.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Fill in the blanks with the correct order of adjectives:

1. He’s wearing a large white T-shirt. (white / large)

2. He wants to buy a _______________ suitcase. (new/orange/large)

3. Mine is a _______________ bag. (dark blue/small/new)

4. She’s carrying a _______________ backpack. (small/brown/old)

5. I have a ___________ suitcase. (medium – sized/dark red/old)

6. Mine is the _____________ handbag. (old/yellow/small)

Exercise 2: Fill in the blanks with the correct possessive to complete the conversation:

Ben: Is this yours?

Jill: No. (1) Mine is light brown. Can you see Jane’s luggage?

Ben: Is this blue backpack (2) ________________?

Jill: No. She has a dark blue backpack.

Ben: Do you have our passports?

Jill: Yes, I have (3) _________ in my bag. Don’t worry.

Ben: What color is your sister’s suitcase?

Jill: (4) __________ is orange.

Ben: Whose orange bag is this?

Jill: It’s got my name on it, so it’s (5) ____________.

Ben: This suitcase has Lisa and Jake’s names on it, so it must be (6) ____________.

Exercise 3: Rewrite the sentences using (not) as … as …

1. My backpack is newer than yours. (old)

->____________________________________________________.

2. My suitcase is the same size as yours. (big)

->____________________________________________________.

3. Your sunglasses are more expensive than mine. (expensive)

->____________________________________________________.

4. Trains and buses are both comfortable. (comfortable)

->____________________________________________________.

5. My ticket is more expensive than your ticket.( cheap)

-> ____________________________________________________.

Exercise 4: Reading – The Wowscoot:

I believe the Wowscoot is the best transportation for kids in my city. The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city. It is easy to carry because I can fold it and put it in my backpack. The best part of the Wowscoot is the electronic map. To go to different places, I just need to tell it the address and it knows the way. Kids won’t have to worry about getting lost ever again. They can just enjoy the ride. All the other kids in my city need to have a wowscoot.

Tony Thompson

a. Look at the opinion paragraph. Who wrote the paragraph?

1. The creator of the Wowscoot.

2. A Wowscoot seller.

3. The owner of a Wowscoot.

b. Now, read and write True or False:

1. Wowscoot is for children. ______

2. It is not good for traveling in the city. ______

3. Wowscoot doesn’t have a map. ______

4. You won’t get lost if you use it. ______

5. Everybody in the city owns a Wowscoot. ______

Exercise 5: Read about writing opinions paragraph. Then, read Tony’s paragraph again and underline the reasons he gives:

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: