UNIT 6: Education

UNIT 6: Education

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

essay

(n)

/ˈeseɪ/

bài luận

2

project

(n)

/ˈprɒdʒekt/

đề án

3

homework

(n)

/ˈhəʊmwɜːk/

bài tập về nhà

4

book report

(n)

/ə/ /kən/ /əv/ /biːn/

bài thu hoạch đọc sách

5

test

(n)

/test/

bài kiểm tra

6

presentation

(n)

/ˌpreznˈteɪʃn/

bài thuyết trình

7

upset

(adj)

/ˌʌpˈset/

tức giận

8

fail

(n)

/feɪl/

thua, thất bại

9

pleased

(adj)

/pliːzd/

hài lòng

10

disappointed

(adj)

/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

thất vọng

11

surprised

(adj)

/səˈpraɪzd/

ngạc nhiên

12

delighted

(adj)

/dɪˈlaɪtɪd/

vui mừng, hài lòng

13

annoyed

(n)

/əˈnɔɪd/

bị trái ý, khó chịu, bực mình

14

pass

(v)

/pɑːs/

đậu, vượt qua

15

experience

(n)

/ɪkˈspɪəriəns/

kinh nghiệm

16

however

(adv)

/haʊˈevə(r)/

tuy nhiên

17

although

(adv)

/ɔːlˈðəʊ/

mặc dù

18

conjunction

(adj)

 /kənˈdʒʌŋkʃn/

liên từ

19

contrast

(n)

/ˈkɒntrɑːst/

trái ngược

20

study abroad

(NP)

/ˈstʌdi//əˈbrɔːd/

du học nước ngoai

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Because:

- We can use the subordinating conjunction because to connect two clauses in a sentence. The clause beginning with because answers the question “Why?” and is used to give a reason for the other clause.  (chúng ta có thể dùng liên từ phụ thuộc because để nối hai mệnh đề trong một câu. Mệnh đề bắt đầu bằng Because trả lời câu hỏi “Tại sao?” và được dùng để đưa ra lý do cho mệnh đề kia.

I failed my math test (Why?) because I didn’t study.

I’m delighted (why?) because I got 100% on my science test.

2. Using conjunctions (however, although) to show contrast:

- Using conjunctions (however, although) to show contrast. (Sử dụng liên từ “however”, “although”) để cho thấy sự trái ngược.

To show two ideas are different, you should use “however” and “although”. (Để thể hiện hai ý kiến khác nhau, bạn nên dùng “however” và “although”

 I woke up early. I missed the bus.

E.g: I woke up early. However, I missed the bus.

        Although I woke up early, I missed the bus.

We often use “however” and “although” when we write, but not when speaking with friends. Using conjunctions when we write helps the readers understand our ideas easily. (Chúng ta thường sử dụng “however” và “although” khi chúng ta viết, những không phải khi nói chuyện với bạn bè. Sử dụng các liên từ khi chúng ta viết giúp người đọc hiểu ý của chúng ta một cách dễ dàng.)

3. “so” and “really”:

- We use the intensifiers so and really to make adjectives stronger. We can use so to show surprise about something being more than you expect it to be. (Chúng ta sử dụng các từ tăng cường “so” và “really” để làm cho tính từ mạnh hơn. Chúng ta có thể dùng “so” để thể hiện sự ngạc nhiên về một điều gì đó nhiều hơn bạn mong đợi.)

He’s so happy because he passed his test.

Why are you so angry? I was trying to be nice!

My teacher is really annoyed because I lost my math book.

I really want to buy that computer game.

4. “have to”:

- We use have to + infinitive to talk about an action that somebody tells us to do. (Chúng ta sử dung have to + nguyên mẫu để nói về một hành động mà một người nào đó nói chúng ta làm.)

I have to do my homework. (My teacher told me to do my homework.)

We add do not to talk about an action we can choose not to do if we don’t want to. (Chúng ta thêm do not để nói về một hành động mà chúng ta có thể chọn không làm nếu chúng ta không muốn.)

I don’t have to clean my room. (My room is not untidy)

I / You / We / They

have to

study

for a test

He / She

has to

do

homework

I / You / We / They

don’t have to

write

essays

He / She

doesn’t have to

pay

for the book

Do I / you / we / they

have to

clean

the classroom?

Does he / she

have to

give

presentations?

 

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Write sentences with have to using the prompts:

1. we / not / do / homework / tonight.

-> We don’t have to do our homework tonight.

2. they / work together / for / project.

-> ______________________________________________________.

3. he / do / his English homework?

-> ______________________________________________________.

4. she / not / study / test / later.

-> ______________________________________________________.

5. he / give / presentation / for / history / class.

-> ______________________________________________________.

Exercise 2: Fill in the blanks with have to, has to, don’t have to or doesn’t have to:

1. I don’t have to do my homework now. I did it already.

2. My sister ________________ write a book report. It’s for her English class.

3. Ellen ________________ give her presentation tomorrow. The teacher allowed her to do it next week.

4. Stephen and Jane _____________ study for their test. They need to get good grades.

5. He _________________ work in a group for this project. He can work on his own.

Exercise 3: Read the letter from James to his aunt. Is James doing well in school?

Exercise 4: Unscramble the sentences:

1. because / passed / really / English / I / happy / I’m / my / test.

-> I’m really happy because I passed my English test.

2. lost / because / She’s / her / upsent / math textbook. / she / so

-> _________________________________________________.

3. mom / My / my / failed / geography / disappointed / really / because / test. / I / is

-> _________________________________________________.

4. annoyed / got a D / history / homework. / so / my / on / I’m / I / because.

-> _________________________________________________.

5. were / surprised / The students / really / they / passed / exams. / their / because.

-> _________________________________________________.

6. she / on / pleased / was / She / because / so / her / got an A / math test.

-> _________________________________________________.

Exercise 5: Read the article. Did Anna have more good or bad experiences during her time in Spain:

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: