UNIT 5: Food and Drinks

UNIT 5: Food and Drinks

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

bunch of bananas

(n)

/bʌntʃ//əv//bəˈnɑːnə/

buồng chuối

2

bag of flour

(n)

/bæɡ//əv//ˈflaʊə(r)/

túi bột

3

bottle of oil

(n)

/ˈbɒtl/ /əv/ /ɔɪl/

chai dầu

4

a can of beans

(n)

/ə/ /kən/ /əv/ /biːn/

một lon đậu

5

a box of eggs

(n)

/ə/ /bɒks/ /əv/ /eɡ/

một hộp trứng

6

a stick of butter

(n)

/ə/ /stɪk/ /əv/ /ˈbʌtə(r)/

một thanh bơ

7

a carton of milk

(n)

/ə/ /ˈkɑːtn/ /əv/ /mɪlk/

một hộp sữa

8

a carton of spaghetti

(n)

/ə/ /ˈkɑːtn/ /əv/ /spəˈɡeti/

một hộp mì spaghetti

9

buy the groceries

(v)

/baɪ//ðə//ˈɡrəʊsəri/

mua hàng tạp hóa

10

put the groceries away

(phrasal verb)

/pʊt/ /ðə/ /ˈɡrəʊsəri/ /əˈweɪ/

cất những đồ đã mua ở cửa hàng tạp hóa đi

11

make lunch and dinner

(adj)

/meɪk/ /lʌntʃ/ /ənd/ /ˈdɪnə(r)/

làm bữa trưa và bữa tối

12

worm

(n)

/wɜːm/

giun, sâu, trùng

13

insect

(n)

/ˈɪnsekt/

sâu bọ, côn trùng

14

spice

(n)

/spaɪs/

gia vị

15

garlic

(n)

/ˈɡɑːlɪk/

cây tỏi

16

taste

(n)

/teɪst/

vị

17

crunchy

(adj)

/ˈkrʌntʃi/

cứng và giòn

18

tasty

(adj)

 

/ˈteɪsti/

ngon và đầy hương vị

19

cricket

(n)

/ˈkrɪkɪt/

con dế

20

milliliters

(n)

/ˈmɪliliːtə(r)/

ml, mi – li - lít

21

spaghetti

(n)

/spəˈɡeti/

mì spa – gét - ti

22

teaspoon

(n)

/ˈtiːspuːn/

thìa uống trà

23

tablespoon

(n)

/ˈteɪblspuːn/

thìa xúp, thìa xúp đầy

24

tomato

(n)

/təˈmɑːtəʊ/

cà chua

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. “Much” and “many”

- We can use much for uncountable nouns (things you can’t count, like milk and sugar).

How much sugar do we need?

- We can use many for plural countable nouns (things you can count, like eggs and tomatoes)

How many eggs do we need?

How much sugar do we need?

We need 100g of sugar. 

How many eggs do we need?

We need  two eggs.

We don’t have much  milk left.

We don’t have many eggs left.

2. Indefinite and definite articles:

- We use a / an with singular nouns when we talk about something for the first time. (Chúng ta sử dụng a / an với danh từ số ít kh chúng ta nói về điều gì đó trong lần đầu tiên)

After that, we use the. (Sau đó, chúng ta sử dụng the)

- We use an before nouns beginning with the vowel letters a, e, i, o and  u. (Chúng ta sử dụng an trước những danh từ bắt đầu bằng phụ âm a, e, i, o và u)

I bought a can  of beans. I put the can of beans in the cupboard.

I ate an ice cream. The ice cream was chocolate flavored.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Number the pictures:

Exercise 2: Circle the correct words:

1. How much / many spaghetti do we need?

2. How much / many tomatoes do we need?

3. Don’t use too much / many sugar.

4. How much / many eggs do we have?

5. We don’t have much / many apples left.

6. How much / many salt do we have?

Exercise 3: Look at the table of ingredients you need. Read the questions and write the answers:

Exercise 4: Read the paragraph about Pete. What did his mom want him to do?

1. buy the groceries.

2. put the groceries away.

3. make lunch and dinner.

Yesterday, morning, Pete’s mom went shopping to get groceries. She got a carton of eggs, a can of tomatoes, and an onion for dinner that night. When she got home, she asked her son, Pete, to help her put the groceries away. He put the eggs in the fridge and the onion in the top cupboard. He put the tomatoes in the bottom cupboard next to the sink. Later, she went to the store to get things for lunch. She got a bunch of bananas, a bag of chip, and two sandwiches. The bananas went into the bottom cupboard, the chips into the top cupboard, and the sandwiches into the fridge. That night, Pete helped his mom cook a delicious dinner.

b) Now, read the paragraph and complete the table:

Top cupboard

Fridge

bottom cupboard

 

eggs

 

 

 

 

 

Exercise 5: Unscramble the sentences:

1. the / the / of / table. / chocolate / Put / on / box

-> ______________________________________________________.

2. orange / an / breakfast. / He / for / ate

-> ______________________________________________________.

3. is / This / big / a / of / bag / rice.

-> ______________________________________________________.

4. you / get / Can / a / tomatoes? / me / bag / of

-> ______________________________________________________.

5. the / Put / in / fridge, / eggs / please. / the

-> ______________________________________________________.

6. bag / I / a / of / and / two / bottles / oil. / of / flour / bought

-> ______________________________________________________.

 

Exercise 6: Read the paragraph and fill in the blanks with correct articles:

Kelly went shopping to buy her groceries. She bought (1) ____________ packet of cookies, a bottle of cola, (2)_______ apple pie, a carton of eggs, some potatoes, a can of beans, and a large carton of milk. She ate (3) ___________ cookies with her friend before lunch and used four of eggs to make a cake for her sister’s birthday. She ate some beans for lunch, and added soeof (4) ___________ milk to (5) ___________ cup of coffee. To make her dinner, she took (6) __________ bag of rice out of cupboard. She cooked some of (7) _____________ rice with some vegetables. It was delicious! For dessert, she had an apple pie.

 

Exercise 7: Read the blog post and match the pictures to the underlined words:

 

Exercise 8: Read about writing food blog posts. Then, read Long’s blog and circle the six points listed below:

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: