UNIT 4: Community Services

UNIT 4: Community Services

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY): 

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

car wash

(n)

/kɑː(r)/ /wɒʃ/

rửa xe

2

bake sale

(n)

/beɪk//seɪl/

bán nướng

3

craft fair

(n)

/krɑːft//feə(r)/

hội chợ thủ công

4

talent show

(n)

/ˈtælənt//ʃəʊ/

chương trình tìm kiếm tài năng

5

fun run

(n)

/fʌn//rʌn/

cuộc chạy vui

6

volunteer

(n)

/ˌvɒlənˈtɪə(r)/

tình nguyện viên

7

charity

(n)

/ˈɪntrəstɪŋ/

thú vị

8

fun run

(n)

/fʌn/

vui vẻ

9

charity

(adj)

/ˈtʃærəti/

lòng từ thiện, sự từ thiện

10

right

(adj)

/raɪt/

phải, quyền

11

stuffed

(adj)

/stʌft/

thứ gì đó

12

workshops

(n)

/ˈwɜːkʃɒp/

hội thảo

13

recycle

(v)

/ˌriːˈsaɪkl/

tái chế

14

raise (money)

(v)

/reɪz/ /ˈmʌni/

quyên (tiền)

15

donate

(v)

/dəʊˈneɪt/

từ thiện

16

clean up

(phrasal verb)

/kliːn/ /ʌp/

lau dọn

17

yesterday

(adv)

/ˈjestədeɪ/

ngày hôm qua

18

performance

(n)

 

/pəˈfɔːməns/

màn trình diễn

19

office

(n)

/ˈɒfɪs/

văn phòng

20

reporter

(n)

/rɪˈpɔːtə(r)/

phóng viên

21

dirty

(adj)

/ˈdɜːti/

bụi, bẩn

22

horrible

(adj)

/ˈhɒrəbl/

kinh kh

23

oak

(n)

/əʊk/

cây sồi

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Past simple with regular verbs:

- We can use Past Simple to talk about an action that started and finished in the past. We often say when it happened, e.g: yesterday, last night, three days ago. We can put the time marker at the beginning or the end of a sentence.

E.g: Last month, we raised money to help the local charity.

       He donated some books last weekend.

- We form question with did and the infinitive.

Did you volunteer at a soup kitchen?

+ Yes,  I did. / No, I didn’t.

When  did you volunteer at the soup kitchen?

- We form negative statements with didn’t and the infinitive.

We didn’t donate books. We donated clothes. 

2. Past Simple – Spelling rules for -ed:

- We form the Past Simple of regular verbs by adding – ed to the verbs.

   clean -> cleaned, volunteer -> volunteered

- For verbs ending with -e, we add -d. (Đối với những động từ kết thúc với -e, chúng ta thêm -d.)

like ->  liked, live -> lived

- For verbs ending with consonant  +  y, we change  y to  i and add – ed. (Đối với động từ kết thúc bằng phụ âm +y, ta đổi y thành i và thêm – ed)

try -> tried, fry -> fried. 

- For one – syllable verbs ending with one consonant, then one vowel and one consonant, we double the last consonant and add – ed. (Đối với một động từ có nhiềm âm tiết kết thúc bằng một phụ âm, sau đó là một nguyên âm và một phụ âm, chúng ta nhân đôi phụ âm cuối và thêm – ed.)

plan -> planned, stop ->    stopped.

3. Using “should”, “Let’s” and “How about” to make suggestions.

- We can make suggestions to offer ideas or plans for someone to think about. Here are four ways we can make suggestions.

1. should + bare infinitive

We should put “Run for Fun” on the poster.

2. Let’s + bare infinitive:

Let’s have a fun run.

We use Let’s not + bare infinitive for negative suggestions,

Let’s not argue about this. 

3. How about + V-ing?  

How about organizing a craft fair?

4. How about + Subject + Verb (Present Simple)? 

How about we organize a bake sale? 

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Circle the correct definitions for the underlined words.

1. My brother is a volunteer at his school. He helps teach young children after school.

A. someone who helps for free      B. an activity to help people for free

2. Let’s organize a charity event to support poor students in our town.

A. an outdoor activity                     B. an activity to help people in need

3. All children have the right to go to school. We must do everything we can help them go to school.

A. a rule about what a person should have   B. a rule about what a person can’t do.

Exercise 2: Read the article and choose the best headline:

1. Help Us Bring Happiness to Children!      2. Charity Event ideas to Raise Money.

b. Now, read and write Yes, No or Doesn’t say:

1. Every child has the same 18 rights. (__________)

2. The charity events will happen this month. (__________)

3. You can join arts and crafts workshops in the morning on May 15th.

4. You can also decorate cupcakes at the bake sale. (­­­­­­­­­­­­____________)

5. Volunteers will help organize both the craft fair and bake sale.

Exercise 3: Fill in the blanks with Let’s, should, or How about:

1. Let’s organize a car wash.

2, ____________ we have a craft fair?

3. ____________ not organize an art show.

4. _____________ organizing a talent show?

5. We ____________ have a fun run.

6. ______________ we broke and sell cookies?

Exercise 4: Circle the correct words:

1. A bake sale will raise more money than a craft fair. Let’s / Let’s not make some pies to sell this weekend.

2. We should / shouldn’t charge money for the fun run. More people will come if it’s free.

3. Let’s / Let’s not have the craft fair at the school gym. It’s too small to fit a lot of people.

4. My teacher said we should / shouldn’t ask our parents to donate old clothes because we don’t need them.

5. The weather report said it will rain this weekend. We should / shouldn’t have the event outside.

6. I’m not very good at designing posters. Let’s / Let’s not ask your sister to help because she’s an artist.

Exercise 5: Look at the table and write the answers:

1. Last Sunday, Andy and his friends volunteered (volunteer) at the soup kitchen.

2. We ____________ (clean up) the park near our school last weekend.

3. My parents _________ (raise) money to help the local children’s hospital two months ago.

4. Last Monday, lots of students ___________ (donate) books and clothes they ___________ (not use) any more to poor children in their town.

5. Our school ____________ (collect) all of the donations and sent them to poor people.

6. They _______________ (plant) trees in the streets to make their town cleaner.

Exercise 6: Read and write True or False:

1. Jane’s vacation wasn’t the same as last year. _________

2. She didn’t enjoy cleaning up the beach. _________

3. The beach looked really bad when she arrived. _________

4. They get money for cleaning up the beach. _________

Exercise 7: Read about writing emails to describe past experiences. Then, read Jane’s email again and circle the information, answering “what?,” “when?,” “where?,” and “who?”

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

 • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
 • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
 • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
 • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

 • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
 • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
 • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
 • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: