UNIT 2: Health

UNIT 2: Health

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY): 

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

get (some) sleep

(n)

/ɡet/ /sʌm/ /sliːp/

có được một giấc ngủ

2

vegetable

(n)

/ˈvedʒtəbl/

rau

3

eat fast food

(verb phrase)

/iːt/ /ˌfɑːst ˈfuːd/

ăn thức ăn nhanh

4

drink soda

(verb phrase)

/drɪŋk/ /ˈsəʊdə/

uống soda

5

healthy

(adj)

/ˈhelθi/

tốt cho sức khỏe

6

unhealthy

(adj)

/ʌnˈhelθi/

không tốt cho sức khỏe

7

lifestyle

(n)

/ˈlaɪfstaɪl/

lối sống, cách sống

8

a little

(determiner, pronoun)

/ə/ /ˈlɪtl/

một lượng nhỏ

9

not much

(determiner, pronoun)

/nɒt/ /mʌtʃ/

không nhiều

10

some

(determiner, pronoun)

/sʌm/

vài, một vài

11

a lot of / lots of

(determiner, pronoun)

/ə/ /lɒt/ /əv/

nhiều

12

junk food

(n)

/dʒʌŋk/ /fuːd/

đồ ăn vặt

13

have a sore throat

(n)

/həv/ /ə/ /sɔː(r)/ /θrəʊt/

bị đau họng

14

get some rest

(v)

/ɡet/ /sʌm/ /rest/

nghỉ ngơi chút xíu đi

15

take vitamins

(v)

/teɪk/ /ˈvɪtəmɪn/

uống vitamin

16

have a fever

(n)

/həv/ /ə/ /ˈfiːvə(r)/

bị sốt

17

take medicine

(v)

/teɪk/ /ˈmedsn/

uống thuốc

18

stay up late

(v)

 

/steɪ/ /ʌp/ /leɪt/

thức khuya

19

keep warm

(v)

/kiːp/ /wɔːm/

giữ ấm

20

smoothie

(n)

/ˈsmuːði/

sinh tố

21

nuts

(n)

/nʌt/

quả hạch

22

fall asleep

(idiom)

/ˈɒpəzɪt/

buồn ngủ

23

cafeteria

(n)

/ˌkæfəˈtɪəriə/

quán ăn tự phục vụ

24

effectively

(adv)

/ɪˈfektɪvli/

có tính hiệu quả

25

farewell

(n)

/ˌfeəˈwel/

lời chào tạm biệt

26

solution

(n)

/səˈluːʃn/

giải pháp

27

principal

(n)

/ˈprɪnsəpl/

giám đốc, hiệu trưởng

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. “should” and “shouldn’t”

- We can use should and shouldn’t to give advice. We can use should to ask for advice.

Ex: I / You / We / They should eat fresh fruit.

      He / She / It shouldn’t eat fast food.

      I have a headache. What should I do?

      Should I take some medicine?

      (Yes, you should. / No, you shouldn’t.)

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Number the pictures

Exercise 2: Use the prompts to give advice for each problem:

1. May: I have a toothache.

Sue: you / not / eat / so much / candy

-> You shouldn’t eat so much candy.

2. John: I have a headache.

Mark: you / take / medicine. 

-> _____________________________________________________.

3. Alice: I want to lose weight.

Claire: you / not / eat / junk food.

-> _____________________________________________________.

4. Jess: I feel sick. 

Lucy: you / see / doctor.

-> _____________________________________________________.

5. Sam: I can’ t read that writing. It’s too small.

John: you / take / eye test.

-> _____________________________________________________.

6. John: My back hurts

Sophie: you / not / sit down / all day.

-> _____________________________________________________.

7. Daisy: I feel weak.

Bob: you / eat / something

-> _____________________________________________________.

Exercise 3: Fill in the blanks using should or shouldn’t:

1. I have a sore throat. – You should take some medicine.

2. You ____________ eat too much junk food. It’s unhealthy.

3. What __________ I do to lose weight? – You __________ eat more fruit and vegetables.

4. ___________ I join a gym? – Yes, you ___________.

5. You look very tired. You __________ get some rest.

6. I have a toothache. – You ____________ go to the dentist.

7. I have a stomachache. – You _________ drink so much soda.

Exercise 4: Read Tony’s letter and circle who you think Mrs. Clancy is.

1. Tony’s math teacher                   2. Tony’s school principal

b, Now, read and circle the correct answer:

1. What street does Tony live on? a. West Street      b. Elk Avenue       c. Fort Lauderdale

2. What does the cafeteria sell now? a. salads   b. soda      c. fruit

3. How does the food make students feel? a. good    b. unhealthy   c. tired

4. What does Tony want the cafeteria to sell? a. fruit juice  b. fast food  c. fresh fruit

Exercise 5: Read about writing request letters. Then, read Tony’s letter again and fill in the labels:

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: