UNIT 10: Cities around the World.

UNIT 10: Cities around the World.

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY):

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

amusement park

(n)

/əˈmjuːzmənt/ /pɑːk/

công viên giải trí

2

modern

(adj)

/ˈmɒdn/

hiện đại

3

crowded

(adj)

/ˈkraʊdɪd/

đông đúc

4

peaceful

(adj)

/ˈpiːsfl/

yên bình

5

noisy

(adj)

/ˈnɔɪzi/

ồn ào

6

attractions

(n)

/əˈtrækʃn/

địa điểm thu hút

7

transportation system

(NP)

/ˌtrænspɔːˈteɪʃn//ˈsɪstəm/

hệ thống giao thông

8

comfortable

(adj)

/ˈkʌmftəbl/

thoải mái

9

tasty

(adj)

/ˈteɪsti/

ngon

10

polluted

(adj)

/pəˈluːtɪd/

ô nhiễm

11

clean

(adj)

/kliːn/

sạch

12

populated

(adj)

/ˈpɒpjuleɪtɪd/

dân cư

13

cheap

(adj)

/tʃiːp/

rẻ

14

temperature

(n)

/ˈtemprətʃə(r)/

nhiệt độ

15

palace

(n)

/ˈpæləs/

cung điện

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. First Conditional:

- We use the First Conditional to talk about real possibilities that might happen in the future.

+ If the weather’s bad, I will watch the ballet.

+ We will visit the palace if we have time.

+ If it’s snowy, I will not go to the cathedral.

+ What will you do if the weather’s sunny?

Note: We use if + Present Simple to express the condition and will + bare infinitive to say the result. (Chúng ta sử dụng if + thì hiện tại đơn để diễn đạt điều kiện và will + bare infinitive để nói kết quả)

2. Kind of adjective of Comparative and Superlative:

Kind of adjectives

Comparative

Superlative

1 syllable

Add Er    clean – cleaner

Add -est the cleanese

1 syllable ending in “e”

Add R     nice – nicer

Add -st the nicest

1 syllable ending in consonant – vowel – consonant

Double the last consonant, add -er (hot – hotter)

Double the last consonant, add -est the hottest.

two or more syllables

Add MORE modern – more modern.

Add MOST the most modern

two syllables ending in “y”

Remove the “y”, and -ier dirty – dirtier

Remove the “y”, add -iest the dirtiest

exceptions

good – better, bad – worse, fun – more fun

the best, the worst, the most fun

 

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Circle the correct definitions for the underlined words:

1. Landmark 81 is a really modern building. They finished it last year.

a. new                      b. old

2. The shopping mall is always crowded on Sundays. Many people like to go shopping then.

a. having a lot of people                 b. having very few people

3. I like walking early in the morning. There are no cars or people. It is very peaceful.

a. loud and exciting                        b. quiet and calm

4. The amusement park is always noisy. You can hear music and people shouting.

a. quiet                                           b. loud.

Exercise 2: Read the article comparing Singapore and Kuala Lumper and write “True” or “False”:

Exercise 3: Fill in the blanks:

Exercise 4: Fill in the blanks:

1. Tokyo is bigger (big) than London.

2. Ho Chi Minh city is _________________ (crowded) city in Vietnam.

3. Janet thinks that Vienna is ______________ (peaceful) than Barcelona.

4. The _______________ (cold) city in the world is in Russia.

5. Luke thinks Rio de Janeiro is ____________ (modern) than Caracas.

Exercise 5: Fill in the blanks:

 

 

Exercise 6: Read the article and do the tasks:

a. Choose the best headline:

Children's Free Time, Cliparts & Cartoons - Jing.fm

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: