UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD

UNIT 10: CITIES AROUND THE WORLD

20/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

 

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY): 

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

bridge

(n)

/brɪdʒ/

cầu

2

cathedral

(n)

/kəˈθiːdrəl/

nhà thờ chính tòa, nhà thờ lớn

3

museum

(n)

/mjuˈziːəm/

bảo tàng

4

opera house

(n)

/ˈɒprə haʊs/

nhà hát opera

5

palace

(n)

/ˈpæləs/

cung điện

6

park

(n)

/pɑːk/

công viên

7

statue

(n)

/ˈstætʃuː/

tượng đài

8

tower

(n)

/ˈtaʊə(r)/

tòa tháp

9

amusement park

(n)

/əˈmjuːzmənt pɑːk/

công viên giải trí

10

building

(n)

/ˈbɪldɪŋ/

tòa nhà

11

crowded

(adj)

/ˈkraʊdɪd/

đông đúc

12

noisy

(adj)

/ˈnɔɪzi/

ồn ào

13

modern

(adj)

/ˈmɒdn/

hiện đại

14

peaceful

(adj)

/ˈpiːsfl/

yên bình

15

shopping mall

(n)

/ˈʃɒpɪŋ mɔːl/

trung tâm thương mai

16

cheap

(adj)

/tʃiːp/

rẻ

17

clean

(adj)

/kliːn/

sạch sẽ

18

expensive

(adj)

/ɪkˈspensɪv/

đắt đỏ

19

polluted

(adj)

/pəˈluːtɪd/

bị ô nhiễm

20

populated

(adj)

/ˈpɒpjuleɪtɪd/

đông dân

21

temperature

(n)

/ˈtemprətʃə(r)/

nhiệt độ

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS)

1. Câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 1 thường dùng để đặt ra một điều kiện có thể có thật (ở hiện tại hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.

Cấu trúc:

If + S + V(s/es), S + will/ can/ shall + V(nguyên mẫu)

Ví dụ: If I get up early in the morning, I will go to work on time.

2 . Câu so sánh hơn lớp 6

So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về 1 hay 1 vài tiêu chí.

a. So sánh hơn với tính từ ngắn/ trạng từ ngắn

Cấu trúc:

S1 + adj/adv-er + than + O/ N/ Pronoun/ S2 + Auxiliary V

Trong đó:

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

 

b. So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài

Cấu trúc:

S1 + more + adj/adv + than + O/ N/ Pronoun/ S2 + Auxiliary V

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý:

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

c. Cách thêm đuôi ER vào tính từ/ trạng từ so sánh hơn

– Với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,… chỉ việc thêm er

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng e => chỉ việc thêm r để tạo thành dạng so sánh hơn

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i

Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc có dạng phụ âm + nguyên âm + phụ âm => gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi er

Ví dụ: big - bigger; hot - hotter

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng ow, er => thêm đuôi er

Ngoại lệ: guilty, eager dùng với more vì là tính từ dài

+ Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn.

 

Các trường hợp bất quy tắc:

 

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)

Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

3. Câu so sánh nhất lớp 6

So sánh hơn là cấu trúc dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm.

a. So sánh nhất với tính từ ngắn/ trạng từ ngắn

Cấu trúc:

S + to be + the + adj/adv-est + Noun/ Pronoun 

Ví dụ:

My mom is the greatest person in the world.

b. So sánh nhất với tính từ dài và trạng từ dài

Cấu trúc:

 S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun 

Ví dụ:

Linda is the most intelligent student in my class.

 

c. Cách thêm đuôi EST vào tính từ/ trạng từ so sánh nhất

– Với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,… chỉ việc thêm est

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng e => chỉ việc thêm r để tạo thành dạng so sánh hơn

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i

Ví dụ: Happy => happiest; dry => driest

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc có dạng phụ âm + nguyên âm + phụ âm => gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi est

Ví dụ: big - biggest; hot - hottest

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng ow, er => thêm đuôi est

Ngoại lệ: guilty, eager dùng với the most vì là tính từ dài

+ Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn.

 

Các trường hợp bất quy tắc:

Trường hợp

So sánh nhất

Good/ well

the best

Bad/ badly

the worst

Many/ much

the most

Little

the least

Far

the farthest/  (về khoảng cách)

the furthest  (nghĩa rộng ra)

Old

the oldest (về tuổi tác)

the eldest (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

 

III. Bài tập áp dụng (Exercise) 

Bài 1: Viết lại các câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1. Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

➔ Salim is _______________________________.

3. No house in my city is higher than his house.

➔ His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

➔ KW is _______________________________.

10. Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Minh’s brother is ________________________________________.

 

Bài 2: Fill in the blank with the right form

 1. If I ______(go) out tonight, I ______(go) with my friends.
 2. If you ______(stay) up late, you ______(be) exhausted.
 3. If I ______(not meet) him today, I ______(phone) him.
 4. If Mary ______(come), they ______(be) happy.
 5. If we ______(continue) staying here, we ______(be) late.
 6. If we ______(go) on holiday this summer, we ______(visit) Tokyo.
 7. If it ______(rain) too much, he ______(stay) at home.
 8. If the baby ______(eat) all the candies, he ______(feel) sick.
 9. If my family ______(not want) to go out, I ______(cook) for dinner.
 1. The coffee ______(taste) bad unless you ______(add) the milk.
 1. We ______(not win) the match unless he ______(play) with us.
 2. If the weather ______(be) nice, we ______(have) a picnic.
 3. She ______(be) surprised if her ex-boyfriend ______(get) married.
 4. I ______(come) early if I ______(not have) anything to do.
 5. He ______(buy) a new car if he ______(have) enough money.
 6. If you ______(not come) with me, I ______(not go) to her birthday party.
 7. If Lisa ______(forget) doing homework, the teacher ______(give) her a low mark.
 8. If we ______(recycle) more, we ______(help) our planet.
 9. Unless it ______(be) so expensive, I ______(buy) it.
 10. Unless they ______(wear) coats, they ______(feel) cold.

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

 • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
 • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
 • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
 • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: