UNIT 1: Free Time

UNIT 1: Free Time

19/04/2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY): 

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

model

(n)

/ˈmɒdl/

khuôn, mô hình

2

bake (cake)

(verb)

/beɪk/ /keɪk/

nướng (bánh)

3

(make) vlogs

(n)

/meɪk//vlɒɡ/

làm vlog

4

(read) comics

(n)

/riːd//ˈkɒmɪk/

đọc truyện tranh

5

(play) online games

(n)

/pleɪ//ˌɒnˈlaɪn//ɡeɪm/

chơi trò chơi trực tuyến

6

sticker

(n)

/ˈstɪkə(r)/

nhãn dính có hình

7

every day

(idiom)

/ˈevri/ /deɪ/

mỗi ngày

8

a few times a month

(n)

/ə/ /fjuː/ time/ə//mʌnθ/

một vài lần một tháng

9

once a week

(n)

/wʌns/ /ə/ /wiːk/

một lần một tuần

10

on the weekends

(n)

/ˈkɪtʃɪn/

vào những ngày cuối tuần

11

sport center

(n)

/spɔːt//ˈsentə(r)/

trung tâm thể thao

12

bowling alley

(n)

/ˈbəʊlɪŋ/ /ˈæli/

sân chơi bowling

13

theater

(n)

/ θɪə.tər/

rạp hát, nhà hát

14

ice rink

(n)

/aɪs/ /rɪŋk/

sân băng

15

water park

(n)

/ˈwɔːtə(r)/ /pɑːk/

công viên nước

16

market

(n)

/ˈmɑːkɪt/

chợ

17

fair

(n)

/feə(r)/

hội chợ

18

skate

(v)

 

/skeɪt/

trượt băng

19

in front of

(preposition)

/ɪn/ /frʌnt/ /əv/

trước

20

behind

(preposition)

/bɪˈhaɪnd/

sau

21

next to

(preposition)

/ˈnekst tə/

kế bên

22

opposite

(preposition)

/ˈɒpəzɪt/

đối diện

23

skateboarding

(n)

/ˈskeɪtbɔːdɪŋ/

môn trượt ván

24

surfing

(n)

/ˈsɜːfɪŋ/

môn lướt ván

25

rock climbing

(n)

/rɒk/ /ˈklaɪmɪŋ/

leo núi

26

zorbing

(n)

/ˈzɔː.bɪŋ/

môn thể thao lăn xuống dốc bên trong một quả cầu

27

availability

(n)

/əˌveɪləˈbɪləti/

tính có sẵn

28

mountain biking

(n)

/ˈmaʊntən/ /ˈbaɪkɪŋ/

đi xe đạp leo núi

 

II. ĐIỂM NGỮ PHÁP (LANGUAGE FOCUS):

1. Present Continuous for future plans:

- We use the Present Continuous to talk about future plans.

Ex: I’m going to the sports center tonight.

      He / She’s playing soccer this evening.

      We / They ‘re going to the water park on Saturday.

      I’m not going to the party on Sunday.

      He isn’t playing basketball with us tonight.

      They aren’t playing soccer tomorrow.

        Are you doing anything tonight?

       Yes, I am. /  No, I’m not.

       Is he going to the market tomorrow?

       Yes, he is. / No, he isn’t.

       Are they going bowling tonight?

       Yes, they are. / No, they aren’t.

2. Prepositions of place:

- We use prepositions of place to talk about where something or someone is located. (Chúng ta sử dụng giới từ chỉ nơi chốn để nói về vị trí của một thứ gì đó hoặc ai đó.)

Let’s meet in front of the movie theater.

The bowling alley is opposite the ice rink.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG (Exercise):

Exercise 1: Number the pictures:

Exercise 2: Fill in the blanks with the correct form of the verbs:

1. I play (play) soccer in my free time.

2. My friends often __________ (play) online games together on the weekends.

3. My brother ____________ (like) building models.

4. Lisa and Molly ___________ (read) comics every night.

5. __________ you __________ (bake) cakes on the weekends?

6. Lucas _____________ (not make) vlogs about his garden.

7. __________ Fiona ___________ (watch) fashion shows in her free time?

Exercise 3: Write sentences about habits using the pictures and prompts:

Exercise 4: Match the words with the pictures:

Exercise 5: Circle the correct words:

1. I’m watch / I’m watching a movie tonight.

2. She is going / going bowling on Sunday niight

3. Let’s meet in / on front of the theater.

4. I’m meet / meeting Sam at the water park tomorrow.

5. Is / Are you going shopping this evening?

6. We’re meeting next / opposite the restaurant on Wednesday at 6 p.m.

Exercise 6: Look at next week’s plan. Write questions using the prompts, then answer the questions:

Exercise 7: Read Mark’s email quickly. What is the email about?

1. trying a new activity                  2. doing an activity again

a. Now, read and answer the questions:

1. What extreme sport does Mark invite Jacob to do?

____________________________________________________________.

2. Where is the school?

____________________________________________________________.

3. What does Sarah say?

____________________________________________________________.

4. What does the school give everyone to wear?

____________________________________________________________.

5. When will Mark book the surfboards?

____________________________________________________________.

Exercise 8: Read about writing invitation emails. Then, read Mark’s email again and number the parts

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

  • 🔹 Bồi dưỡng Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
  • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
  • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
  • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare

MST 0313301968

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: