CONDITIONAL SENTENCES  (Câu điều kiện)

CONDITIONAL SENTENCES  (Câu điều kiện)

01/06/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

CONDITIONAL SENTENCES  (Câu điều kiện)

 

1. Type 0: diễn tả một sự thật, chân lý, hoặc thói quen sẽ xảy ra khi điều kiện nói tới xảy ra trước

VD: If you put a piece of paper on a fire, it burns.

2. Type 1: điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

VD: If it doesn't rain tomorrow, we will go hiking.

 

3. Type 2: điều kiện không có thật ở hiện tại


VD: Lan doesn't work hard. She earn very little money. 

=> If Lan worked harder, she could earn more money.

Lưu ý: Thì quá khứ giả định có cấu trúc ngữ pháp giống như thì quá khứ đơn nhưng động từ "to be" sẽ chia thành "were" cho tất cả chủ từ.

 

4. Type 3: điều kiện không có thật trong quá khứ


VD: I failed the exam because I didn't study hard enough.   

=> If I had studied hard enough, I wouldn't have failed the exam.

 

5. Câu điều kiện kết hợp loại 2 và loại 3: nếu có một "điều kiện" xảy ra trong quá khứ thì sẽ có "kết quả" xảy ra trong hiện tại, thật tế là "điều kiện" đã không xảy ra trong quá khứ nên hiện tại cũng không có "kết quả nào tương ứng


VD: Yesterday, I stayed up late watching TV. Now I feel tired and sleppy.

=> If I hadn't stayed up late watching TV, I wouldn't feel tired and sleepy now.

 

6. Đảo ngữ của câu điều kiện

a. Đảo ngữ của câu điều kiện loại 0 và loại 1

Ta dùng "should" để tạo cấu trúc đảo ngữ cho câu điều kiện loại 0 và loại 1.

If + S + Vo / V s(es)  => Should + S + Vo

VD: If you put a piece of paper on a fire, it burns. => Should you put a piece of paper on a fire, it burn.

If you should run into Peter, tell him to call me.  => Should you run into Peter, tell him to call me.

 

b. Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Ta dùng "were" để tạo cấu trúc đảo ngữ cho câu điều kiện loại 2.

If + S + were +...  => Were + S + ...

If + S + V-ed / V2 => Were S + to + Vo

Vd: If I were you, I would tell her the truth. => Were I you, I would tell her the truth.

If I had a lot of money, I would travel around the world.  => Were I to have a lot of money, I would travel around the world.

c. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Ta chuyển "had" ra trước chủ ngữ để tạo cấu trúc đảo ngữ cho câu điều kiện loại 3.

If + S + had + V-ed/ V3  => Had + S + V-ed/ V3

VD:   If I had studied hard enough, I wouldn't have failed the exam.

=> Had I studied hard enough, I wouldn't have failed the exam.

 

7. Những cách khác để diễn đạt câu điều kiện:

a. Unless = If ….not

              If you don’t work hard, you can’t earn enough money for your living.

            = Unless ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đổi từ if sang unless: 

Mệnh đề IF

Mệnh đề chính

Mệnh đề If không đổi, chỉ thay if bằng unless

Mềnh đề chính khẳng định biến thành phủ định

hoặc

Mệnh đề chính phủ định biến thành khẳng định

Khi đổi từ if sang unless, mệnh đề if đổi từ khẳng định sang phủ định, hoặc từ phủ định sang phủ định

Mệnh đề chính không đổi

 

If we had more rain, our crops would grow faster.

    =>  Unless we had more rain, our crops wouldn't grow faster.

 If she doesn’t work harder, she will fail the exam.

    => Unless she works harder, she will fail the exam.

b. Without: không có = if there ... not

            Without water, life wouldn’t exist.

       => If there were no water, life wouldn't exist.

 

8. Mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 1 có thể là một câu đề nghị hoặc lời mời.

VD: If you see Peter  at the meeting, please tell him to return my book.

If you are free now, have a cup of coffee with me.

 

9. Dạng câu: Mệnh lệnh + or + Clause

Vo + or + clause  =>  If S don’t + V1, Clause

VD: Pay more attention or you will cut yourself. => If you dont pay more attention, you will cut yourself.

Don't + Vo + or + clause  => If +S + Vo, Clause

VD: Don't go too far or you will get lost  => If you go too far, you will get lost.

 

Biên soạn và tổng hợp bởi StudyCare JSC.

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: