Tất cả tin tức

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số hữu tỉ: + Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ: + Để cộng trừ hai số hữu tỉ x và y,...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên: + Lũy thừa bậc n của một số hữu ...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 10: Làm tròn số

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 10: Làm tròn số I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Quy ước làm tròn số: + Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 t...

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 12: Số thực

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 12: Số thực I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Số thực: + Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. + Tập hợp...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: